Privacyverklaring

Wie zijn wij

Deze website wordt beheerd door Woodvision B.V.; een groothandel in tuin(hout)producten. Door middel van de website www.werkenbijwoodvision.nl zoeken wij nieuwe collega’s.

Inleiding

Wanneer je deze website bezoekt, worden er verschillende gegevens verzameld om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij respecteren daarbij jouw privacy en zorgen ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In het kader van ons werving en selectie proces wordt gebruikgemaakt van het Tool2Match platform. Tool2Match biedt Woodvision B.V. de mogelijkheid om persoonsgegevens op te slaan, te raadplegen, te delen, te verwerken en te beheren voor de doeleinden die in deze privacyverklaring nader worden omschreven. Tool2Match wordt aangeboden door Tool2Match B.V., die als verwerker handelt namens Woodvision B.V.

Hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee wordt gedaan. Wil je jouw gegevens laten veranderen of verwijderen? Dan kan je hier vinden hoe je daarvoor contact met ons kan opnemen

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, zoals een naam, adres, e-mailadressen en e-mails, een CV, of een kopie van een paspoort, maar ook financiële gegevens of kopieën van contracten, onder de voorwaarde dat dergelijke gegevens betrekking hebben op een natuurlijk persoon.

Jouw gegevens zullen alleen met jouw toestemming worden gebruikt en voor het doel waarvoor je met deze gegevensverzameling hebt ingestemd. Wij verzamelen gegevens om verschillende redenen. Dat kan bijvoorbeeld zijn om informatie op maat te leveren. Wij zullen jouw gegevens altijd zo zorgvuldig mogelijk behandelen.

Welke gegevens kunnen er verzameld worden?

Contactgegevens: inclusief jouw adres (en bewijs van adres) en andere contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail en telefoongegevens).

Jouw CV en andere aangereikte informatie: jouw naam, geslacht, geboortedatum, arbeidsverleden, opleiding, diploma’s, certificaten en overige relevante vaardigheden, relevante ervaring, referenties, en andere gegevens die je ons aanreikt (zoals wanneer je zelf een foto toevoegt of andere gegevens opneemt op jouw CV).

Mogelijk interessante vacatures: vacatures waarop je hebt gesolliciteerd.

Informatie verklaring omtrent gedrag: een bevestiging dat je een verklaring omtrent gedrag kan afgeven. Wij vragen dit uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de functie waarop je solliciteert.

Bekeken pagina’s: Om de pagina’s te kunnen analyseren en aangepaste content te kunnen tonen. Maar ook om de functionaliteit, inhoud en bekendheid van de website te verbeteren.

IP-adres: Ter herkenning van de gebruiker.

Wettelijke basis voor het verwerken van jouw persoonsgegevens

Woodvision B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en altijd op basis van een of meerdere ‘verwerkingsgronden’ zoals opgenomen in de AVG. Hieronder vind je een overzicht van deze verwerkingsgronden waarop Woodvision B.V. zich baseert in het kader van verwerkingen onder deze Privacyverklaring:

1. Uitvoering van een overeenkomst met jou: Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of de voorbereiding hiervan (bijvoorbeeld het beoordelen of iemand geschikt is om een bepaalde arbeidsovereenkomst mee aan te gaan).

2. Onze wettelijke verplichtingen: We zijn verplicht om persoonsgegevens te verwerken volgens een wettelijke verplichting die in Nederland afdwingbaar is.

3. Gerechtvaardigde belangen: Wij verwerken jouw persoonsgegevens om een gerechtvaardigd belang te behartigen waarbij de redenen om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder wegen dan het nadeel voor jouw recht op bescherming van persoonsgegevens.

4. Jouw expliciete toestemming: Je hebt expliciet ingestemd met het gebruik van jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door een vinkje aan te kruisen in Tool2Match). Je kan jouw toestemming te allen tijde intrekken door jouw voorkeuren te wijzigen of jouw profiel te verwijderen via de Tool2Match portal.

Over het algemeen verwerkt Woodvision B.V. persoonsgegevens op basis van de wettelijke verwerkingsgrond dat verwerking nodig is in het kader van het aangaan van een mogelijke arbeidsrelatie met jou. Tevens verwerkt Woodvision mogelijk jouw persoonsgegevens wanneer je expliciet toestemming geeft dat Woodvision B.V. jouw persoonsgegevens voor een bepaalde periode mag blijven verwerken met het oogmerk jou te benaderen voor passende functies in de toekomst. Woodvision B.V. zal uitsluitend een verklaring omtrent goed gedrag vragen op het moment dat hier een wettelijke basis voor is.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens en op basis van welke verwerkingsgrond?

Deze paragraaf specificeert de doelen waarvoor Woodvision B.V. de verschillende categorieën persoonsgegevens verwerkt die wij van jou verzamelen. Bij elk doeleinde hebben we de toepasselijke wettelijke verwerkingsgronden opgenomen:

A. Om jouw sollicitatie voor een specifieke functie te beoordelen: Op het moment dat wij jouw sollicitatie voor een specifieke vacature ontvangen zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om jouw geschiktheid voor deze functie te beoordelen, in het licht van de vacature waarop je solliciteert. Indien je niet wordt aangenomen wordt jouw profiel binnen 1 maand na sluiting van de procedure uit Tool2Match verwijderd, tenzij je Woodvision B.V. toestemming geeft om jouw profiel in de database te laten (zie onder (b).)
Verwerkingsgrond(en): 1. (voorbereiding van) uitvoering van een overeenkomst.

B. Om jou mogelijk in de toekomst passende functies te kunnen bieden: Op het moment dat je niet in aanmerking kwam voor de rol waarop gesolliciteerd dan kan het zijn dat wij jou informeren over andere functies binnen onze organisatie. Wij zullen jouw profiel (inclusief jouw persoonsgegevens) verwerken en jou benaderen op het moment wij denken een passende functie voor jou te hebben gevonden. Woodvision B.V. zal jou actief benaderen om gegevens langer te mogen bewaren dan de toepasselijke bewaartermijn. Op het moment dat je niet opnieuw actief toestemming geeft zullen jouw persoonsgegevens automatisch worden verwijderd.
Verwerkingsgrond(en): 4. expliciete toestemming. Je kan op elk moment besluiten jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens in te trekken.

C. Om onze gerechtvaardigde belangen te verdedigen en onze bedrijfsstructuur te veranderen: Woodvision kan jouw persoonsgegevens in verband met gerechtelijke procedures of onderzoeken delen met derde partijen, zoals overheidsinstanties en procederende derden (deze derde partijen zijn in dat geval geen verwerkingsverantwoordelijken namens Woodvision B.V. en verwerken persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden). Woodvision B.V. kan jouw persoonsgegevens ook verstrekken aan potentiële kopers van, of investeerders in, enig deel van de activiteiten van Woodvision B.V. in het kader van een aankoop of investering.
Verwerkingsgrond(en): 2. wettelijke verplichtingen, 5. juridische vorderingen, 3. gerechtvaardigde belangen (om ons in staat te stellen samen te werken met wetshandhavingsinstanties en toezichthouders en Woodvision B.V. toe te staan haar activiteiten te wijzigen).

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Bij aanname in ieder geval voor de looptijd van jouw arbeidsrelatie en voor zover langer als noodzakelijk onder de toepasselijke (fiscale) regelgeving.

In elk ander geval worden jouw persoonsgegevens verwijderd binnen 1 maand na sluiting van de sollicitatieprocedure, tenzij je deze privacy policy accepteert, dan zullen we jouw gegevens maximaal 1 jaar bewaren. Indien je toestemt kan Woodvision jou mogelijk in de toekomst benaderen op het moment zich een passende functie voordoet.

Tevens kan je op elk moment jouw eigen gegevens inzien, aanpassen, en/of verwijderen via het kandidaten portaal van Tool2Match of door dit aan te vragen via privacy@woodvision.nl.

Hoe worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in Tool2Match. Tool2Match wordt aangeboden door Tool2MatchB.V., een verwerker die handelt namens Woodvision B.V. Tool2match is een SaaS-oplossing met als voordeel dat alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een centrale beveiligde omgeving en niet extern worden gedownload. Tool2Match draait op servers die zich bevinden in Nederland. Woodvision B.V. slaat geen persoonsgegevens op buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze website te analyseren en te verbeteren. Uit jouw bezoek verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site. Bezoekstatistieken worden bekeken om de site nog beter af te stemmen op jouw interesses en behoeften.

Beveiliging verzamelde gegevens

Woodvision B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd in haar organisatie om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.

Al onze personeelsleden, ZZP’ers en derde partijen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en handelen op basis van de instructies van Woodvision B.V. zijn verplicht tot geheimhouding en we gebruiken toegangscontroles om de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken tot personen die dergelijke toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun verantwoordelijkheden en taken.

Jouw persoonlijke gegevens

Onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb je diverse rechten ten aanzien van jouw door ons bewaarde gegevens. Deze rechten respecteren wij. Dat betekent dat je bij ons:
– Jouw persoonlijke gegevens kan inzien;
– Jouw persoonlijke gegevens kan laten corrigeren;
– Jouw persoonlijke gegevens kan laten verwijderen;
– De verwerking van jouw persoonsgegevens kan beperken;
– Cookies bij jouw bezoek aan onze website kan uitschakelen.

Persoonlijke gegevens corrigeren of verwijderen

Om jouw toestemming voor verwerking die gebaseerd is op expliciete toestemming (verwerkingsgrond 4 in de lijst hierboven) op elk moment in te trekken, kan je jouw profiel (en alle hiermee verband houdende persoonsgegevens) verwijderen via het kandidaten portaal of door te mailen naar privacy@woodvision.nl. Indien je een klacht hebt over ons gebruik van jouw persoonsgegevens of onze reactie op jouw verzoek om jouw rechten uit te oefenen, dan vragen wij jou vriendelijk contact op te nemen met ons. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je jouw persoonlijke gegevens laten wijzigen? Stuur dan een mail naar privacy@woodvision.nl en vermeld hierin duidelijk welke gegevens bij ons bekend zijn en hoe je deze wenst te laten wijzigen of verwijderen.

Cookies bij jouw bezoek uitschakelen

Wil je de cookies bij jouw bezoek aan www.werkenbijwoodvision.nl uitschakelen? Dat kan via de instellingen in jouw eigen webbrowser.

Contact

www.werkenbijwoodvision.nl is eigendom van Woodvision B.V. te Kampen. Voor vragen over ons privacybeleid, ons gebruik van cookies of het laten wijzigen of verwijderen van verzamelde gegevens, kan je contact opnemen met Woodvision B.V., via onderstaande gegevens.
Adres: Haatlanderdijk 55, 8263 AP Kampen
KvK nummer: 05066459
E-mail: privacy@woodvision.nl

Wijzigingen privacybeleid

Dit privacybeleid kan door Woodvision B.V. worden gewijzigd.